Menu

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Matki Florentyny Dymman 5
05-831 Młochów

tel.: 22 729 91 69
faks: 22 729 91 69
e-mail: spkostowiec@nadarzyn.pl

RODO

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, działająca przy ul. Matki Florentyny Dymman 5, 05-831 Młochów (dalej Szkoła)

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych dzieci i Państwa podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Ze Szkołą można się skontaktować poprzez adres email spkostowiec@nadarzyn.pl lub pisemnie na adres siedziby.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Iwoną Zawistowską poprzez adres email: inspektor@natamiko.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

Szkoła może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa, lub na późniejszym etapie.

Szkoła przetwarza dane w celu:

Dzieci i rodzice:

Na podstawie przepisu prawa w szczególności prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz rozporządzeń i przepisów wykonawczych, w celu umożliwienia wypełnienia obowiązku oświatowego i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
Na podstawie przepisu prawa Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w celu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Na podstawie przepisu prawa oświatowego, w celu umożliwienia uczniom uczęszczania na lekcje religii lub etyki
Na podstawie przepisu prawa tj. ustawy o bibliotekach w celu umożliwienia uczniom korzystania z biblioteki
Na podstawie przepisy prawa tj. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celach umożliwienia korespondencji drogą elektroniczną
Na podstawie przepisu prawa ustawy o systemie informacji oświatowej, w celu przekazania danych do systemu SIO służącego do zarządzania oświatą.
Na podstawie przepisu prawa tj. ustawy o systemie oświaty, w celu organizacji konkursów i olimpad
Na podstawie przepisu prawa tj. rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w celu dokumentowania wypadków uczniów
Na podstawie zgody lub postanowień regulaminu przetwarzany jest wizerunek dziecka i udział w konkursach.

Kontrahenci

Na podstawie przepisu prawa Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia dostawcy usług i towarów.
Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w celu realizacji usług objętych umową.
Na podstawie przepisów prawa o rachunkowości, w celu wypełnienia obowiązków prawnych
Na podstawie przepisy prawa tj. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu umożliwienia korespondencji drogą elektroniczną

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

w związku z wykonaniem  umowy o współpracy ze Szkołą– przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez pocztę elektroniczną,  – przez okres  3 miesięcy lub do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
W związku z udziałem w konkursach i promocjach – do czasu odwołania zgody lub zgodnie z wskazaniami regulaminu.
W związku z przetwarzaniem wizerunku – do czasu odwołania zgody
Na podstawie przepisów ustaw oświatowych – do czasu ukończenia nauki przez dziecko w Szkole lub do czasu wymaganego przez przepisy prawa.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Szkoły potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Szkołę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Szkołę wykorzystuje Państwa dane osobowe. Szkoła może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Szkoły niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Szkoła przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres na świadectwie); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Szkoła potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Szkoły przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Szkoła jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych;
prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: Gminie Nadarzyn, Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Nadarzynie.

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

Adres:
ul. Matki Florentyny Dymman 5
05-831 Młochów

 

tel.: 22 729 91 69
faks: 22 729 91 69
e-mail: spkostowiec@nadarzyn.pl

NIP: 534-15-76-643
Regon: 001147410

  • Logo Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
  • Przekierowanie do strony Biblioteki Gminy Nadarzyn
  • Przekierowanie do strony Urzędu Gminy w Nadarzynie
[obiekt mapy] Szkoła Podstawowa w Kostowcu - Mapa